Precyzyjny Druk 3d
DLA stomatogii cyfrowej

wykorzystującadruk 3d Oltomogia cyfrowa jest szybka i wygodna dla pacjenta。Zapewnia Przy Tym BardzoWysokąprecyzję。

dlaczegotysiącedentystów
Wykorzystuje Drukarki 3D?

qywicowa drukarka 3dumoêliwiaobsługęwiększejiLościpacjentówwciągudnia。pozwalateêOgraniczyćKosztyi ryzykobłęduw sztuce medycznej oraz oraz oraz o o o olaze zapewniawyêsząJakośćjakośćświadczonychUSług。

PowtarzalnośćEfektów

drukarka 3dpracującaze skaneramiwewnątrzustnymii oprogramowaniem cad/cam ogranicza ryzyko ludzkiegobłędui zapewniapowtarzalnoś加

Szybkość

Zautomatyzowane Systemy stomatogii cyfrowejpozwalająnaobsługęwiększejiLościpacjentówbez obni ia这些jakościousług。

satysfakcja pacjenta

wysokiejjakościdrukarki 3dpracujązmikroskopijnąprecyzjąwykorzystującbiokompatybilnemateriały。ProtetykMoêewykonaćProtezydostosowane做Anatomii pacjenta。

Automatyzacja

Drukarka 3ddziałaBezobsługowoprzezWiększoćCzasudlatego wymaga wymaga mniejszegonakładupracy ni tracy ni tradycyjnetycyjne techniki ModeloWania。

comoênaDrukowaćWStomatologii?

Fotopolimerowe Drukarki 3DMogądrukowaćkorony,Mosty lub szablony chirurgiczne zmywic biokompatyblinych。wiice odlewniczemogąposłuiqu do drukuwzorcówwykorzystywanych w odlewaniu stosowanych w stomatologii metali。

正式的OdlewniczeMostów
我是科隆

Szyny Ortodontyczne

Szablony Chirurgiczne

Szyny Okluzyjne

JakDziała气孔Cyfrowa

od tworzeniawycisków做gotowych protez,koron,czymostów,cyfrowa wprowadza现在ąkaêdyetap tradycyjnej程序zostałudoskonalony i zautomatyzowany。

克罗克1Pobieranie Wycisku

skanerywewnątrzustnelub rentgen 3dtworzącyfrowy模型jamy ustnej pacjenta,którytrafiabezpośredniodo oprogramowania cad/cam。nie madziękitemu potrzeby pobierania tradycyjnego wycisku。

克罗克2Projektowanie CAD/CAM

Od szyn i koron poCaLe mosty i protezy,nowoczesne oprogramowanie cad/cam pozwalatworzyćprosealizowane projekty projekty projekty projekty projekty projectosnie dostosowane do anatomiii pacjenta。

克罗克3Fabrykacja

pozakończeniuprojektowania,oprogragonie cad/cammoêprzesłaćCyfrowy模型do obrabiarki cyrkonowej lub dentystycznejmywicowejmywicowejmywicowej drukarki drukarki 3d。

Dlaczego Zortrax Inkspire JestdoskonałąDrukarkądentystyczną?

Zortrax Inkspire到Fotopolimerowa drukarka 3ddziałającaw Technologii uv lcdwykorzystującejwysokiej rozokiejrozdzielczości报开玩笑到Urządzenie插头和播放Z Prostym,IntuicyJnym Interfejsem。

Kluczowe Cechy DLA Olstomogii

Zortrax Inkspire ma wszystko coniezbędnedo pracy w stomatologii cyfrowej。

mikroskopijna precyzja

Najmniejszy Obiekt Jaki Jest Jest W StanieWydrukowaćZortraxInkspire到Prostopadłościano Wymiarach 50x50x25Mikronów。

Szybkość

Zortrax InkspiredziałaZeStałąWysokąprędkościąNiezaleênieod od od od od od od od od od od od od od od od od polazapełnieniapola roboczego。

Skalowalność

Technologia Zortrax UV LCD Jest Skalowalna i oferujeduëeMożliwościProdukcyjne。

szeroka gamaż

Zortrax Inkspire Jest kompatybilna z dedykowanymimywicami zortrax i ywicamizewnętrznychproductuntour。

Z-Suite DLA Zortrax Inkspire

Z-Suite dedykowane oprogramowanie do cyfrowego przygotowania moderi do druku oraz orazzarządzaniafarmami drukarek 3d。开玩笑的dostępnebezpłatniezkkaêdąDrukarkąZortrax ZortraxOrazWspółpracujeZ Poastornymi w stomatogii i Protetece ProgramAmi CadAmi CADAMI CAD/CAM TAKIMI JAK CAD CAD CAD 18 CZY ZFX Z卡塔尔世界杯官方赛程表FX DENTAL CAD CAD CAD DEACING DEACTION。Zortrax Inkspirewspółpracujete目标ZZewnętrznymoprogragoniem。

narzędzieautorotacji

narzędzieautorotacji automatycznie ustawia型号W przestrzeni roboczej tak abyzmniejszyćIlośćDrukowanychpodpór,poprawićadhequdadhezjędo do do do do Modelsu do plancepty lubskrócićczas druku druku druku。

个人资料要求

Z-Suite utuatwiapracęze wszystkimidostępnymiywicami。ustawienia dla dedykowanych + zortraxsąpredefiniowane i latwodostępne。dlam ywiczewnętrznychmoênawprowadzićustawienia手册。

inteligentne podpory

Czasnaświetlaniadla modelu i struktur podporowychmo附by(ustawiony odszielnie)。dłuêSzeNaświetlanieutwardza podpory Modelu,Któremogądziękitemucieńsze。

ZdalneZarządzanie

WydrukimogąbyćWrzymywanei wznawiane,iChpostępomiouch zdalnie monitorowany dlakaêdejdrukarki zortrax zortrax zortrax inkspirepodłączonejdo tej same s same s same sieci sieci wi-fi。

臭虫酶zortrax

Zortrax树脂牙科模型

Faktura Gipsu

Rekomendowana做Precyzyjnych stomatomiticznych Modeli koncepcyjnych。wica pozwala na druk模型fakturze powierzchniprzypominającejgips i zapewniaprecyzjęodpowiedniądla dra druku druk druk druk druk druk druk druk drukdrukładnych型模子Zortrax树脂牙科模型Nie Jest Biokompatybilna i nie nadajesiędo u i y u i u i y uywnątrzustnego。

Raydent手术指南树脂

BiokompatybilnośćKlasyi

przeznaczona do tworzenia precyzyjnych stomatomiticznychszablonówchirurgicznych。BiokompatybilnośćKlasyI Sprawia,ey Jest ona wpełnibezpieczna dla tymczasowego kontaktu kontaktu ztkankąCzłowieka。przezroczystośćGwarantujeoptymalnąDidocznośćPodczasZabiegu。wydrukimusząByćSterylizowaneprzedu滨Wewnątrzustnym。

雷顿皇冠和桥树脂

BiokompatybilnośćKlasyiia

przeznaczona do drukowania 3d tymczasowych koron iMostów。BiokompatybilnośćKlasyIia Sprawia,e gest ona bezpieczna w kontakcie ztkankąCzłowiekaw okresie w okresie do 30 dni。wica jest wysoce odpornanaścieranie。开玩笑的dostępnaw odcieniu a2。wydrukimusząByćSterylizowaneprzedu滨Wewnątrzustnym。

GłówneCechy Zortrax Inkspire

 • UV LCD开玩笑Do 8x Szybsza OD SLA
 • UV LCD开玩笑DO 9X Bardziej precyzyjna od sla
 • RodzielczośćXYWynosi 50x50Mikronów
 • Platforma kalibrujesięautomatycznie
 • MinimalnaWysokośćWarstwy到25Mikronów
 • posiada wbudowany filtrwęglowy
 • oferujemoëliwośćprodukcjiseryjnej
 • zewnętrzne飞魔405 nmsąkompatybilne
 • zewnętrzneoprogramowanietnącena warstwy jest kompatybilne
 • 格式plików.zcodex i .cwssąobsługiwane
 • 极杆米尔兹74x132x175毫米
 • posiada生
 • Ma Intuicyjny,Dotykowy Interfejs