一个 一个 一个

uzyskanie ochrony na wynalazki i wzoryprzemysłowedla nowegourządzeniaz senmentu z senmentu postprodukcji modeli 3d

程序Operacyjny:InteligentnyRozwój2014-2020
Ośpriorytetowa:2 wsparcie otoczenia ipotencjałuprzedsiębiorstwdo prowadzeniadziałalnościb+r+i
Działanie:2.3proinnowacyjnejnejneusługidlaprzedsięBiorstw
Poddziałanie:2.3.4OchronaWłasnościPrzemysłowej
współfinansowanie:欧洲jski fistusz rozwoju regionnego
InstytucjaPośrednicząca:polska agencja rozwojuprzedsiębiorczości

numer umowy o dofinansowanie:POIR.02.03.04-28-0004/17-00
Okres realizacji:01/09/2017 - 31/12/2023
Beneficjent:ZortraxSpółkaAkcyjna

wartośćProjektu:1.060.188,00 PLN,
Kwota Dofinansowania:452.400,00 PLN
WkładWłasny:607.788,00 PLN

KrótkiOpis,Cele I Efekty Projektu:
Projekt dotyczy uzyskania ochrony na trzy wynalazki i dwa wzory przemysłowe w celu zabezpieczania własności intelektualnej wypracowanej w wyniku prac badawczo-rozwojowych firmy Zortrax SA nad nowym urządzeniem do postprodukcji modeli 3D.
ochrona patentowa dla trzechwynalazkówuzyskiwanabędziew procenturze欧洲欧洲jskiej epo imiędzynarodowejpct。
uzyskanie prawa ochronnego na dwa wa wzoryprzemysłowerealizowanebędziew欧洲jskiej processurze euipo(alicante)oraz oraz w prosisturze w procenturze haskiej w haskiej w world Insportation world Insportation propertional Insportation toldifut topartion oraz Prosissurach prosisturach krajowych krajowych。
uzyskanie wszystkich wnioskowanych praw ochrony zaplanowane jestnajpóitniej做31 Grudnia 2023 r。