一个 一个 一个

Uzyskanie ochrony na wynalazki i wzory przemyssowe dla nowego urzenzdzenia z segmentu postprodukcji modeli 3D

程序Operacyjny:智力Rozwój 2014-2020
OśPriorytetowa:2 Wsparcie otoczenia i potencjazu przedsieibbiorstw do prowadzenia dziawalalnoiich B+R+ i
Działanie:2.3 Proinnowacyjne usugi dla przedsiaccesbiorstw
Poddziałanie:2.3.4奥克罗娜·沃什诺维奇przemysolowej
Wspołfinansowanie:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja阿宝średnicząca:波尔斯卡通讯社

数字umowy o dofinansowanie:POIR.02.03.04-28-0004/17-00
Okres realizacji:2017年1月9日- 2023年12月31日
Beneficjent:Zortrax Spółka Akcyjna

Wartośćprojektu:00 PLN 1.060.188,
Kwota dofinansowania:452.400, 00 PLN
周ł广告własny:607.788, 00 PLN

Krótki opis, cele i efekty projektu:
Projekt dotyczy uzyskania ochrony na trzy wynalazki i dwa wzory przemyszowwe w celu zabezpieczania wasnowich intelktualnej wypracowanej w wyniku prac badawczo-rozwojowych firmy Zortrax SA nad nowym urzzhedzenem do postprodukcji modeli 3D。
Ochrona patentowa dla trzech wynalazków uzyskiwana bhomdzie w proceurze europejskiej EPO i mihomdzynarodowej PCT。
Uzyskanie prawa ochronnego na dwa wzory przemyssowe realizowane bcwdzie w europejskiej程序EUIPO (Alicante) oraz w procedurze haskiej w世界知识产权组织oraz procedurach krajowych。
Uzyskanie wszystkich wnioskowanych praw ochrony zaplanowane jest najpóźniej do 31 grudnia 2023 r。